Home » Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2019

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Holland Integrity Group B.V., hierna “HIG” en haar opdrachtgever. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op bedoelde rechtsverhoudingen, tenzij HIG deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, worden opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HIG.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door HIG, of , indien zulks eerder is, bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door HIG. Tenzij anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd.

Informatie door opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke HIG in redelijkheid nodig meent te hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Op verzoek van opdrachtgever worden aan HIG ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit staat opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HIG ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Uitvoering van de opdracht

HIG bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kunnen tussentijds in overleg worden gewijzigd of uitgebreid. Indien een wijziging of uitbreiding leidt tot meerwerk dan wel anderszins het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen bei:nvloedt, zal HIG dit zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid

Informatie van vertrouwelijke aard die HIG door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, zal door HIG met de vereiste vertrouwelijkheid worden behandeld, behoudens verplichtingen uit hoofde van enig wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.. HIG zal informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aanwenden voor het doel waarvoor zij werd verkregen, behoudens indien HIG voor zichzelf optreedt in enige procedure, waarbij de vertrouwelijke informatie naar het redelijk oordeel van HIG van belang kan zijn.. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de inhoud van door HIG opgestelde rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijk gedane uitlatingen van HIG niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, noch jegens derden mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van HIG.

Bewaring en eigendom dossier

HIG neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedu- rende een periode van 5 jaren na beeindiging van de bemoeienissen van HIG. De dossiers zijn eigendom van HIG.

Intellectuele eigendom

Opdrachtgever kan geen rechten, hoe ook genaamd, doen gelden op immateriele zaken die HIG heeft vervaardigd of gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Tarieven, kosten en facturering

De door HIG verrichte werkzaamheden worden opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het aantal uren en de geldende uurtarieven van de betrokken medewerkers van HIG. Het honorarium van HIG is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van ingeschakelde derden, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten niet in de tarieven inbegrepen en worden deze kosten steeds afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is HIG gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid

HIG zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan HIG, is HIG voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van HIG die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is HIG voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van HIG sprake is van opzet of grove schuld. Elke aansprakelijkheid van HIG voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen met derden

Aangezien de aan HIG verleende opdrachten vanwege hun aard een vergrote kans op geschillen met derden met zich mee kunnen brengen, die voor HIG tot kosten kunnen leiden die niet zijn verdisconteerd in de tarieven van HIG, aanvaardt opdrachtgever dat deze kosten voor rekening van opdrachtgever komen met inachtneming van de hierna volgende voorwaarden.

In geval van klachten of claims van derden, al dan niet leidend tot civiele, of strafrechtelijke procedures of andere procedures, waaronder procedures buiten rechte, die betrekking hebben op de door HIG verrichte werkzaamheden, zullen, tenzij en voor zover onherroepelijk is komen vast te staan dat HIG in ernstige mate en verwijtbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de opdracht, de kosten die HIG in dit verband redelijkerwijs moet maken door opdrachtgever worden vergoed. Bij deze kosten wordt met name gedoeld op aanvullende werkzaamheden die HIG naar haar redelijk oordeel moet verrichten om zichzelf te verweren of om op te komen voor de belangen van opdrachtgever en die tegen de alsdan geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht en proceskosten, waaronder kosten van eventuele juridische bijstand. HIG zal opdrachtgever hieromtrent zo tijdig en volledig mogelijk informeren.

Betaling

Facturen van HIG dienen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden in Euro’s. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever over de periode dat hij met betaling in gebreke is de wettelijke rente verschuldigd. Door HIG gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het in te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Opzegging en opschorting

Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Indien HIG, in geval van voortijdige beeindiging van de opdracht, aannemelijk maakt dat zij schade lijdt vanwege bezettingsverlies, heeft zij recht op compensatie van deze schade door opdrachtgever. Indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan HIG heeft verstrekt of anderszins tekort is geschoten dan wel indien er sprake is van overmacht is HIG gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat zij schadeplichtig wordt. HIG behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van declaraties voor verrichte werkzaamheden. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is HIG bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dienen binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan HIG kenbaar te worden gemaakt. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft HIG de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens HIG in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart HIG, haar medewerkers en door of namens haar ingeschakelde personen tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die stellen schade te hebben geleden die is ontstaan uit of samenhangt met de door HIG ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van HIG. HIG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met rechtshandelingen van opdrachtgever, waarbij deze zich heeft laten leiden door of gebaseerd heeft op uitlatingen of advies van HIG.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op geschillen voortvloeiend uit deze of uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten , is Nederlands recht van toepassing en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam., alles tenzij anders tussen partijen overeengekomen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft betreft deze overeenkomst neem dan gerust contact met ons op.
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2019