Home » BIBOB

BIBOB

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) in werking getreden. De Wet BIBOB moet voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen. Bestuursorganen kunnen bij de beoordeling van een te verlenen vergunning, subsidie of een te gunnen aanbesteding de integriteit van de aanvrager of gegadigde (laten) onderzoeken.

Sectoren
De Wet BIBOB is na een evaluatie in 2007 op 1 juli 2013 met diverse uitbreidingen in werking getreden. De uitbreiding is van toepassing op de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategi­sche goederen en diensten. Daarnaast geldt dat de Wet BIBOB voor gemeentelijke vergunningen en ontheffingen niet meer de branches en sectoren noemt waarbinnen de Wet BIBOB geldt. Gemeenten hebben met de inwerkingtreding van de nieuwe wet BIBOB zelf de vrijheid om te bepalen welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet BIBOB moeten vallen.

Ervaring
Holland Integrity Group heeft de afgelopen jaren overheidsinstellingen met haar kennis en ervaring op het terrein van onder meer vastgoed, horeca, prostitutie, sanctiewetgeving, witwassen en georganiseerde criminaliteit ondersteund bij het beoordelen van aanvragen.